ކޮމިޓީގެ ނަން

National Security Services and Judiciary Committee Joint Sub Committee (MMPRC Issue)

ތާރީޚް

23 ޖޫން 2020 14:40

ނަންބަރު

6

6th Meeting of 2020 (CONFIDENTIAL)

ޚުލާސާ

Confidential Meeting

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މޭ 2020 - MMPRC Issue

© 2022 Parliament of MaldivesA