ކޮމިޓީގެ ނަން

National Security Services and Judiciary Committee Joint Sub Committee (MMPRC Issue)

ތާރީޚް

30 ޖޫން 2020 12:15

ނަންބަރު

7

7th Meeting of 2020 (CONFIDENTIAL)

ޚުލާސާ

Confidential Meeting

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މޭ 2020 - MMPRC Issue

© 2022 Parliament of MaldivesA