ކޮމިޓީގެ ނަން

National Security Services and Judiciary Committee Joint Sub Committee (MMPRC Issue)

ތާރީޚް

10 މޭ 2021 20:40

ނަންބަރު

2

2nd Meeting of 2021 (CONFIDENTIAL)

ޚުލާސާ

Confidential Meeting

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މޭ 2020 - MMPRC Issue

© 2022 Parliament of MaldivesA