ކޮމިޓީގެ ނަން

General Purpose Committee

ތާރީޚް

18 ފެބްރުއަރީ 2020 12:30

ނަންބަރު

2

2nd meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
5 ޑިސެމްބަރު 2020 - Issue on providing health Insurance for the members of the parliament.
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - Obtaining VIP Lounge services of Velana International Airport
  • Select a Parliament

© 2020 Parliament of MaldivesA