ކޮމިޓީގެ ނަން

Petitions Committee

ތާރީޚް

24 ފެބްރުއަރީ 2020 11:10

ނަންބަރު

1

Petition Committee 1st Meeting 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - petiton against conducting SSC Quran exam for 10th grade students of this year

© 2020 Parliament of MaldivesA