ކޮމިޓީގެ ނަން

Regulation Review Committee

ތާރީޚް

7 ޖުލައި 2019 11:00

ނަންބަރު

35

Committee's 35th meeting of 2019

ޚުލާސާ

Revised The parliament Regulation From article 184 to 199

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 މޭ 2019 - Revise The Parliament Regulation

© 2020 Parliament of MaldivesA