ކޮމިޓީގެ ނަން

Regulation Review Committee

ތާރީޚް

8 ޖުލައި 2019 20:30

ނަންބަރު

37

Committee's 37th meeting of 2019

ޚުލާސާ

Revised The parliament Regulation From article 200 to 221

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 މޭ 2019 - Revise The Parliament Regulation

© 2020 Parliament of MaldivesA