ކޮމިޓީގެ ނަން

Regulation Review Committee

ތާރީޚް

17 ޖުލައި 2019 00:00

ނަންބަރު

39

Committee's 39th meeting of 2019

ޚުލާސާ

Revised The parliament Regulation From article 231 to 240

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 މޭ 2019 - Revise The Parliament Regulation

© 2020 Parliament of MaldivesA