ކޮމިޓީގެ ނަން

Regulation Review Committee

ތާރީޚް

21 ޖުލައި 2019 13:00

ނަންބަރު

40

Committee's 40th meeting of 2019

ޚުލާސާ

Revised The parliament Regulation From article 241 to end

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 މޭ 2019 - Revise The Parliament Regulation

© 2020 Parliament of MaldivesA