ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

11 ފެބްރުއަރީ 2020 14:00

ނަންބަރު

5

EC 5th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - Bill on water and sewerage
15 ޖުލައި 2019 - issue regarding Madaveli-Hoadhehdhoo Causway

© 2022 Parliament of MaldivesA