ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

18 ފެބްރުއަރީ 2020 14:00

ނަންބަރު

7

EC 7th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - Resolution to stop taking trees and palm trees from islands.

© 2022 Parliament of MaldivesA