ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

19 ފެބްރުއަރީ 2020 14:00

ނަންބަރު

8

EC 8th meeting of 2020

ޚުލާސާ

Discussed about Water and sewerage bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - Bill on water and sewerage

© 2022 Parliament of MaldivesA