ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

26 ފެބްރުއަރީ 2020 15:30

ނަންބަރު

11

EC 11th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - Bill on water and sewerage

© 2022 Parliament of MaldivesA