ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

2 މާރިޗު 2020 14:00

ނަންބަރު

12

EC 12th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - Bill on water and sewerage

© 2022 Parliament of MaldivesA