ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

6 ޖޫން 2020 10:00

ނަންބަރު

24

EC 24th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
1 ޖޫން 2020 - Issue regarding Gulhifalhu Port project

© 2022 Parliament of MaldivesA