ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

10 ޖޫން 2020 14:00

ނަންބަރު

25

EC 25th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
8 ޖޫން 2020 - Maldives Energy Bill
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA