ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

14 ޖޫން 2020 13:00

ނަންބަރު

26

EC 26th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
1 ޖޫން 2020 - Issue regarding Gulhifalhu Port project

© 2022 Parliament of MaldivesA