ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

15 ޖޫން 2020 14:00

ނަންބަރު

27

EC 27th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 މާރިޗު 2020 - Utility Regulatory Authority bill
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - Bill on water and sewerage

© 2022 Parliament of MaldivesA