ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

17 ޖޫން 2020 14:00

ނަންބަރު

28

EC 28th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA