ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

22 ޖޫން 2020 14:00

ނަންބަރު

29

EC 29th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
22 ޖޫން 2020 - issue regarding cutting down the trees in huvadhu Atoll islands
12 މާރިޗު 2020 - Utility Regulatory Authority bill
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA