ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

6 ޖުލައި 2020 14:00

ނަންބަރު

31

EC 31st meeting of 2020

ޚުލާސާ

Discussed about climate change bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA