ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

8 ޖުލައި 2020 14:00

ނަންބަރު

32

EC 32nd meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
8 ޖުލައި 2020 - Loss of mangrove in HDh.Neykurendhoo
12 މާރިޗު 2020 - Utility Regulatory Authority bill
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill
15 ޖުލައި 2019 - issue regarding Madaveli-Hoadhehdhoo Causway

© 2022 Parliament of MaldivesA