ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

14 ޖުލައި 2020 14:20

ނަންބަރު

34

EC 34th meeting of 2020

ޚުލާސާ

On today's meeting at first the committee discussed about the H.Dh Neykurendhoo mangrove issue. After that the committee discussed about the issues regarding land erosion of Kunburudhoo and Nellaaidho

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
8 ޖުލައި 2020 - Loss of mangrove in HDh.Neykurendhoo
1 މާރިޗު 2020 - Issue regarding land erosion of Nellaidhoo
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - issue regarding land erosion of Kunburudhoo

© 2022 Parliament of MaldivesA