ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

5 އޮކްޓޯބަރު 2020 12:00

ނަންބަރު

43

EC 43rd meeting of 2020

ޚުލާސާ

discussed on Utility regulatory Authority bill from Article 1 to Article 4

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 މާރިޗު 2020 - Utility Regulatory Authority bill

© 2022 Parliament of MaldivesA