ކޮމިޓީގެ ނަން

Judiciary Committee

ތާރީޚް

13 އޮކްޓޯބަރު 2020 11:30

ނަންބަރު

53

53rd Meeting of 2020

ޚުލާސާ

Committee discussed the civil Procedure Act and decided to send the Act back to Majlis.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - Civil Procedure Bill

© 2021 Parliament of MaldivesA