ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

26 އޮކްޓޯބަރު 2020 12:00

ނަންބަރު

51

EC 51st meeting of 2020

ޚުލާސާ

On today's meeting the committee discussed on climate change bill.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA