ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

4 ނޮވެމްބަރު 2020 11:30

ނަންބަރު

54

EC 54th meeting of 2020

ޚުލާސާ

On today's committee meeting the committee discussed on climate change bill, from article 2 to article 8.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 މާރިޗު 2020 - Utility Regulatory Authority bill
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA