ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

10 ނޮވެމްބަރު 2020 11:30

ނަންބަރު

56

EC 56th meeting of 2020

ޚުލާސާ

On today's meeting the committee discussed on climate change bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA