ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

23 ނޮވެމްބަރު 2020 11:00

ނަންބަރު

57

EC 57th meeting of 2020

ޚުލާސާ

On today's meeting the committee discussed on climate change bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA