19ވަނަ މަޖިލީހުގެ Committee on Economic Affairs

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
30 އޯގަސްޓު 2021 - Committee on Economic Affairs 47 th Meeting 2021
24 އޯގަސްޓު 2021 - Committee on Economic Affairs 46 th Meeting 2021
17 އޯގަސްޓު 2021 - Committee on Economic Affairs 45 th Meeting 2021
5 ޖުލައި 2021 - Committee on Economic Affairs 44 th Meeting 2021
2 ޖުލައި 2021 - Committee on Economic Affairs 43rd Meeting 2021
1 ޖުލައި 2021 - Committee on Economic Affairs 42nd Meeting 2021
1 ޖުލައި 2021 - Committee on Economic Affairs 41 st Meeting 2021
30 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 40 th Meeting 2021
29 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 39 th Meeting 2021
21 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 38 th Meeting 2021
14 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 37 th Meeting 2021
13 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 36 th Meeting 2021
8 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 35 th Meeting 2021
7 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 34 th Meeting 2021
6 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 33rd Meeting 2021
2 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 32nd Meeting 2021
1 ޖޫން 2021 - Committee on Economic Affairs 31st Meeting 2021
31 މޭ 2021 - Committee on Economic Affairs 30 th Meeting 2021
25 މޭ 2021 - Committee on Economic Affairs 29 th Meeting 2021
25 މޭ 2021 - Committee on Economic Affairs 28 th Meeting 2021
24 މޭ 2021 - Committee on Economic Affairs 27 th Meeting 2021
19 މޭ 2021 - Committee on Economic Affairs 26 th Meeting 2021
29 އޭޕްރީލު 2021 - Committee on Economic Affairs 25th Meeting 2021
28 އޭޕްރީލު 2021 - Committee on Economic Affairs 24th Meeting 2021
28 އޭޕްރީލު 2021 - Committee on Economic Affairs 23rd Meeting 2021
27 އޭޕްރީލު 2021 - Committee on Economic Affairs 22nd Meeting 2021
26 އޭޕްރީލު 2021 - Committee on Economic Affairs 21st Meeting 2021
21 އޭޕްރީލު 2021 - Committee on Economic Affairs 20th Meeting 2021
5 އޭޕްރީލު 2021 - Committee on Economic Affairs 19 th Meeting 2021
31 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 18 th Meeting 2021
30 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 17 th Meeting 2021
29 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 16 th Meeting 2021
24 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 15 th Meeting 2021
23 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 14 th Meeting 2021
22 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 13 th Meeting 2021
17 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 12 th Meeting 2021
16 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 11 th Meeting 2021
15 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 10 th Meeting 2021
10 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 9 th Meeting 2021
9 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 8th Meeting 2021
2 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 7th Meeting 2021
1 މާރިޗު 2021 - Committee on Economic Affairs 6th Meeting 2020
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - Committee on Economic Affairs 5th Meeting 2021
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - Committee on Economic Affairs 4th Meeting 2021
16 ފެބްރުއަރީ 2021 - Committee on Economic Affairs 3rd Meeting 2021
15 ފެބްރުއަރީ 2021 - Committee on Economic Affairs 2nd Meeting 2021
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - Committee on Economic Affairs 1st Meeting 2021
7 ޑިސެމްބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 70 th Meeting 2020
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 69th Meeting 2020
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 68th Meeting 2020
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 67th Meeting 2020
2 ނޮވެމްބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 66 th Meeting 2020
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 65th Meeting 2020
13 އޮކްޓޯބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 64 th Meeting 2020
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 63rd Meeting 2020
5 އޮކްޓޯބަރު 2020 - Committee on Economic Affairs 62nd Meeting 2020
25 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 61st Meeting 2020
19 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 60th Meeting 2020
19 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 59th Meeting 2020
19 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 58th Meeting 2020
18 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 57th Meeting 2020
18 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 56th Meeting 2020
17 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 55th Meeting 2020
17 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 54th Meeting 2020
12 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 53rd Meeting 2020
10 އޯގަސްޓު 2020 - Committee on Economic Affairs 52nd Meeting 2020
20 ޖުލައި 2020 - Committee on Economic Affairs 51st Meeting 2020
15 ޖުލައި 2020 - Committee on Economic Affairs 50th Meeting 2020
14 ޖުލައި 2020 - Committee on Economic Affairs 49th Meeting 2020
13 ޖުލައި 2020 - Committee on Economic Affairs 48th Meeting 2020
8 ޖުލައި 2020 - Committee on Economic Affairs 47th Meeting 2020
1 ޖުލައި 2020 - Committee on Economic Affairs 46th Meeting 2020
30 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 45th Meeting 2020
30 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 44th Meeting 2020
29 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 43rd Meeting 2020
24 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 42nd Meeting 2020
23 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 41st Meeting 2020
17 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 40th Meeting 2020
16 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 39th Meeting 2020
16 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 38th Meeting 2020
15 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 37th Meeting 2020
10 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 36th Meeting 2020
9 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 34th Meeting 2020
9 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 35th Meeting 2020
9 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 33rd Meeting 2020
8 ޖޫން 2020 - Committee on Economic Affairs 32nd Meeting 2020
22 މޭ 2020 - Committee on Economic Affairs 31st Meeting 2020
21 މޭ 2020 - Committee on Economic Affairs 30th Meeting 2020
20 މޭ 2020 - Committee on Economic Affairs 29th Meeting 2020
19 މޭ 2020 - Committee on Economic Affairs 28th Meeting 2020
12 މޭ 2020 - Committee on Economic Affairs 27th Meeting 2020
29 އޭޕްރީލު 2020 - Committee on Economic Affairs 26th Meeting 2020
21 އޭޕްރީލު 2020 - Committee on Economic Affairs 25th Meeting 2020
14 އޭޕްރީލު 2020 - Committee on Economic Affairs 24th Meeting 2020
12 އޭޕްރީލު 2020 - Committee on Economic Affairs 23rd Meeting 2020
12 އޭޕްރީލު 2020 - Committee on Economic Affairs 22nd Meeting 2020
7 އޭޕްރީލު 2020 - Committee on Economic Affairs 21st Meeting 2020
4 އޭޕްރީލު 2020 - Committee on Economic Affairs 20th Meeting 2020
17 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 19 th Meeting 2020
16 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 18 th Meeting 2020
11 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 17 th Meeting 2020
10 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 15 th Meeting 2020
10 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 16 th Meeting 2020
10 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 16 th Meeting 2020
9 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 14 th Meeting 2020
4 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 13 th Meeting 2020
3 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 12 th Meeting 2020
2 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 11 th Meeting 2020
2 މާރިޗު 2020 - Committee on Economic Affairs 10 th Meeting 2020
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 9 th Meeting 2020
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 8 th Meeting 2020
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 7 th Meeting 2020
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 6 th Meeting 2020
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 5 th Meeting 2020
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 4th Meeting 2020
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 3rd Meeting 2020
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 2nd Meeting 2020
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee on Economic Affairs 1st Meeting 2020
5 ޑިސެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 59th Meeting 2019
5 ޑިސެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 58th Meeting 2019
4 ޑިސެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 57th Meeting 2019
3 ޑިސެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 56th Meeting 2019
2 ޑިސެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 55th Meeting 2019
1 ޑިސެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 54th Meeting 2019
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 53rd Meeting 2019
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 52nd Meeting 2019
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 51st Meeting 2019
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 50th Meeting 2019
18 ނޮވެމްބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 49th Meeting 2019
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 48th Meeting 2019
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 47th Meeting 2019
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 46th Meeting 2019
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 45th Meeting 2019
23 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 44th Meeting 2019
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 43rd Meeting 2019
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 42nd Meeting 2019
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 41st Meeting 2019
22 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 40th Meeting 2019
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 39th Meeting 2019
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 38th Meeting 2019
15 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 37th Meeting 2019
9 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 36th Meeting 2019
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 35th Meeting 2019
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - Committee on Economic Affairs 34th Meeting 2019
30 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 33rd Meeting 2019
29 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 32nd Meeting 2019
29 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 31st Meeting 2019
28 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 30th Meeting 2019
28 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 29th Meeting 2019
27 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 28th Meeting 2019
27 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 27th Meeting 2019
27 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 26th Meeting 2019
26 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 25th Meeting 2019
26 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 24th Meeting 2019
26 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 23rd Meeting 2019
26 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 22nd Meeting 2019
25 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 21st Meeting 2019
25 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 20th Meeting 2019
24 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 19th Meeting 2019
24 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 18th Meeting 2019
24 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 17th Meeting 2019
22 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 16th Meeting 2019
22 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 15th Meeting 2019
22 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 14th Meeting 2019
21 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 13th Meeting 2019
21 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 12th Meeting 2019
20 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 11th Meeting 2019
6 އޯގަސްޓު 2019 - Committee on Economic Affairs 10th Meeting 2019
31 ޖުލައި 2019 - Committee on Economic Affairs 09th Meeting 2019
29 ޖުލައި 2019 - Committee on Economic Affairs 08th Meeting 2019
24 ޖުލައި 2019 - Committee on Economic Affairs 07th Meeting 2019
23 ޖުލައި 2019 - Committee on Economic Affairs 06th Meeting 2019
22 ޖުލައި 2019 - Committee on Economic Affairs 05th Meeting 2019
16 ޖުލައި 2019 - Committee on Economic Affairs 04th Meeting 2019
9 ޖުލައި 2019 - Committee on Economic Affairs 03rd Meeting 2019
17 ޖޫން 2019 - Committee on Economic Affairs 02nd Meeting 2019
11 ޖޫން 2019 - Committee on Economic Affairs 01st Meeting 2019
  • Select a Parliament

© 2021 Parliament of MaldivesA