19ވަނަ މަޖިލީހުގެ Committee in Social Affairs

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
11 މާރިޗު 2020 - 10th meeting of year 2020
4 މާރިޗު 2020 - 9th meeting of year 2020
2 މާރިޗު 2020 - 8th meeting of year 2020
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - 7th meeting of year 2020
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - 6th meeting of year 2020
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - 5th meeting of year 2020
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - 4th meeting of year 2020
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - 3rd meeting of year 2020
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee in Social Affairs 2nd meeting of 2020
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - Committee in Social Affairs 1st meeting of 2020
  • Select a Parliament

© 2020 Parliament of MaldivesA