19ވަނަ މަޖިލީހުގެ Committee on Member’s Privileges and Ethics

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
31 އޯގަސްޓު 2021 - 10th Meeting of 2021
25 އޯގަސްޓު 2021 - 9th Meeting of 2021
9 ޖޫން 2021 - 8th Meeting of 2021
6 ޖޫން 2021 - 07th Meeting of 2021 (Confidential)
24 މާރިޗު 2021 - 6th Meeting of 2021
22 މާރިޗު 2021 - 5th Meeting of 2021
9 މާރިޗު 2021 - 4th Meeting of 2021
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - 03rd Meeting of 2021
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2nd Meeting of 2021
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - 01st Meeting of 2021
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - 08th Meeting of 2020
23 ނޮވެމްބަރު 2020 - 07th Meeting of 2020
25 އޯގަސްޓު 2020 - 06th Meeting of 2020
24 އޯގަސްޓު 2020 - 05th Meeting of 2020
21 ޖުލައި 2020 - 04th Meeting of 2020
16 ޖޫން 2020 - 03rd Meeting of 2020
16 ޖޫން 2020 - 03rd Meeting of 2020
16 ޖޫން 2020 - 03rd Meeting of 2020
13 މޭ 2020 - 02nd Meeting of 2020
13 މޭ 2020 - 02nd Meeting of 2020
1 މޭ 2020 - 01st Meeting of 2020
1 މޭ 2020 - 01st Meeting of 2020
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - 05th Meeting of 2019
5 ނޮވެމްބަރު 2019 - 04th Meeting of 2019
10 ޖުލައި 2019 - 03rd Meeting of 2019
18 ޖޫން 2019 - 02nd Meeting of 2019
11 ޖޫން 2019 - 01st Meeting of 2019
  • Select a Parliament

© 2021 Parliament of MaldivesA