19ވަނަ މަޖިލީހުގެ Judiciary Committee

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
24 ނޮވެމްބަރު 2020 - 64th Meeting of 2020
22 ނޮވެމްބަރު 2020 - 63rd Meeting of 2020
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - 62nd Meeting of 2020
10 ނޮވެމްބަރު 2020 - 61st Meeting of 2020
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - 60th Meeting of 2020
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - 59th Meeting of 2020
28 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 58th Meeting of 2020
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 57th Meeting of 2020
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 56th Meeting of 2020
21 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 55th Meeting of 2020
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 54th Meeting of 2020
13 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 53rd Meeting of 2020
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 52nd Meeting of 2020
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 52nd Meeting of 2020
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 52nd Meeting of 2020
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 51th Meeting of 2020
6 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 50th Meeting of 2020
24 އޯގަސްޓު 2020 - 49th Meeting of 2020
22 އޯގަސްޓު 2020 - 48th Meeting of 2020
18 އޯގަސްޓު 2020 - 47th Meeting of 2020
17 އޯގަސްޓު 2020 - 46th Meeting of 2020
13 އޯގަސްޓު 2020 - 45th Meeting of 2020
12 އޯގަސްޓު 2020 - 44th Meeting of 2020
11 އޯގަސްޓު 2020 - 43rd Meeting of 2020
10 އޯގަސްޓު 2020 - 42nd Meeting of 2020
6 އޯގަސްޓު 2020 - 41st Meeting of 2020
22 ޖުލައި 2020 - 40th Meeting of 2020
21 ޖުލައި 2020 - 39th Meeting of 2020
20 ޖުލައި 2020 - 38th Meeting of 2020
14 ޖުލައި 2020 - 37th Meeting of 2020
13 ޖުލައި 2020 - 36th Meeting of 2020
11 ޖުލައި 2020 - 35th Meeting of 2020
8 ޖުލައި 2020 - 34th Meeting of 2020
7 ޖުލައި 2020 - 33rd Meeting of 2020
6 ޖުލައި 2020 - 32nd Meeting of 2020
29 ޖޫން 2020 - 31st Meeting of 2020
23 ޖޫން 2020 - 30th Meeting of 2020
22 ޖޫން 2020 - 29th Meeting of 2020
16 ޖޫން 2020 - 28th Meeting of 2020
15 ޖޫން 2020 - 27th Meeting of 2020
9 ޖޫން 2020 - 26th Meeting of 2020
4 ޖޫން 2020 - 25th Meeting of 2020
2 ޖޫން 2020 - 24th Meeting of 2020
31 މޭ 2020 - 23rd Meeting of 2020
30 މޭ 2020 - 22nd Meeting of 2020
28 މޭ 2020 - 21st Meeting of 2020
25 މޭ 2020 - 20th Meeting of 2020
23 މޭ 2020 - 19th Meeting of 2020
21 މޭ 2020 - 18th Meeting of 2020
14 މޭ 2020 - 17th Meeting of 2020
19 އޭޕްރީލު 2020 - 16th Meeting of 2020
15 އޭޕްރީލު 2020 - 15th Meeting of 2020
9 އޭޕްރީލު 2020 - 14th Meeting of 2020
4 އޭޕްރީލު 2020 - 13th Meeting of 2020
17 މާރިޗު 2020 - 12th Meeting of 2020
16 މާރިޗު 2020 - 11th Meeting of 2020
10 މާރިޗު 2020 - 10th Meeting of 2020
9 މާރިޗު 2020 - 09th Meeting of 2020
4 މާރިޗު 2020 - 08th Meeting of 2020
2 މާރިޗު 2020 - 07th Meeting of 2020
25 ފެބްރުއަރީ 2020 - 06th Meeting of 2020
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - 05th Meeting of 2020
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - 04th Meeting of 2020
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - 3rd Meeting of 2020
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2nd meeting of 2020
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - 1st meeting of 2020
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - 48th Meeting of 2019
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 41st Meeting of 2019
  • Select a Parliament

© 2020 Parliament of MaldivesA