19ވަނަ މަޖިލީހުގެ Committee on Environment and Climate Change

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 39th Meeting of 2021
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 38th Meeting of 2021
31 އޯގަސްޓު 2021 - EC_ 37th Meeting of 2021
25 އޯގަސްޓު 2021 - 36th meeting of 2021
24 އޯގަސްޓު 2021 - 35th meeting of 2021
18 އޯގަސްޓު 2021 - 34th meeting of 2021
17 އޯގަސްޓު 2021 - 33rd meeting of 2021
16 އޯގަސްޓު 2021 - 32nd meeting of 2021
1 ޖުލައި 2021 - 31st meeting of 2021
30 ޖޫން 2021 - EC 30th meeting of 2021
29 ޖޫން 2021 - EC 29th meeting of 2021
27 ޖޫން 2021 - EC 27th meeting of 2021
27 ޖޫން 2021 - EC 28th meeting of 2021
24 ޖޫން 2021 - EC 26th meeting of 2021
23 ޖޫން 2021 - EC 25th meeting of 2021
22 ޖޫން 2021 - EC 24th meeting of 2021
21 ޖޫން 2021 - EC 21st meeting of 2021
20 ޖޫން 2021 - EC 23rd meeting of 2021
16 ޖޫން 2021 - EC 22nd meeting of 2021
24 މޭ 2021 - EC 20th meeting of 2021
28 އޭޕްރީލު 2021 - EC 19th meeting of 2021
27 އޭޕްރީލު 2021 - EC 18th meeting of 2021
25 އޭޕްރީލު 2021 - EC 17th meeting of 2021
21 އޭޕްރީލު 2021 - EC 16th meeting of 2021
20 އޭޕްރީލު 2021 - EC 15th Meeting of 2021
19 އޭޕްރީލު 2021 - EC 14th Meeting of 2021
15 އޭޕްރީލު 2021 - EC 13th Meeting of 2021
24 މާރިޗު 2021 - EC 12th Meeting of 2021
9 މާރިޗު 2021 - EC 11th Meeting of 2021
8 މާރިޗު 2021 - EC 10th Meeting of 2021
3 މާރިޗު 2021 - EC 9th Meeting of 2021
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - EC 8th Meeting of 2021
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - EC 7th Meeting of 2021
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - EC 06th Meeting of 2021
10 ފެބްރުއަރީ 2021 - EC 05th meeting of 2021
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - EC 04th meeting of 2021
19 ޖެނުއަރީ 2021 - EC 03rd meeting of 2021
18 ޖެނުއަރީ 2021 - EC 02nd meeting of 2021
9 ޖެނުއަރީ 2021 - EC 01st meeting of 2021
2 ޑިސެމްބަރު 2020 - EC 60th meeting of 2020
29 ނޮވެމްބަރު 2020 - EC 59th meeting of 2020
26 ނޮވެމްބަރު 2020 - EC 58th meeting of 2020
23 ނޮވެމްބަރު 2020 - EC 57th meeting of 2020
10 ނޮވެމްބަރު 2020 - EC 56th meeting of 2020
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - EC 55th meeting of 2020
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - EC 54th meeting of 2020
28 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 53rd meeting of 2020
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 52nd meeting of 2020
26 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 51st meeting of 2020
20 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 50th meeting of 2020
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 49th meeting of 2020
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 48th meeting of 2020
11 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 47th meeting of 2020
8 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 46th meeting of 2020
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 45th meeting of 2020
6 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 44th meeting of 2020
5 އޮކްޓޯބަރު 2020 - EC 43rd meeting of 2020
31 އޯގަސްޓު 2020 - EC 42nd meeting of 2020
26 އޯގަސްޓު 2020 - EC 41st meeting of 2020
24 އޯގަސްޓު 2020 - EC 40th meeting of 2020
17 އޯގަސްޓު 2020 - EC 38th meeting of 2020
10 އޯގަސްޓު 2020 - EC 37th meeting of 2020
22 ޖުލައި 2020 - EC 36th meeting of 2020
20 ޖުލައި 2020 - EC 35th meeting of 2020
14 ޖުލައި 2020 - EC 34th meeting of 2020
13 ޖުލައި 2020 - EC 33rd meeting of 2020
8 ޖުލައި 2020 - EC 32nd meeting of 2020
6 ޖުލައި 2020 - EC 31st meeting of 2020
1 ޖުލައި 2020 - EC 30th meeting of 2020
22 ޖޫން 2020 - EC 29th meeting of 2020
17 ޖޫން 2020 - EC 28th meeting of 2020
15 ޖޫން 2020 - EC 27th meeting of 2020
14 ޖޫން 2020 - EC 26th meeting of 2020
10 ޖޫން 2020 - EC 25th meeting of 2020
6 ޖޫން 2020 - EC 24th meeting of 2020
1 ޖޫން 2020 - EC 23rd meeting of 2020
23 މޭ 2020 - EC 22nd meeting of 2020
17 މޭ 2020 - EC 21st meeting of 2020
5 އޭޕްރީލު 2020 - EC 20th meeting of 2020
17 މާރިޗު 2020 - EC 19th meeting of 2020
16 މާރިޗު 2020 - EC 18th meeting of 2020
11 މާރިޗު 2020 - EC 17th meeting of 2020
10 މާރިޗު 2020 - EC 16th meeting of 2020
9 މާރިޗު 2020 - EC 15th meeting of 2020
4 މާރިޗު 2020 - EC 14th meeting of 2020
3 މާރިޗު 2020 - EC 13th meeting of 2020
2 މާރިޗު 2020 - EC 12th meeting of 2020
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 11th meeting of 2020
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 10th meeting of 2020
24 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 9th meeting of 2020
19 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 8th meeting of 2020
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 7th meeting of 2020
17 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 6th meeting of 2020
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 5th meeting of 2020
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 4th meeting of 2020
5 ފެބްރުއަރީ 2020 - EC 3rd meeting of 2020
2 ފެބްރުއަރީ 2020 - 02nd meeting of 2020
29 ޖެނުއަރީ 2020 - 1st meeting of 2020
25 ނޮވެމްބަރު 2019 - 25th meeting of 2019
20 ނޮވެމްބަރު 2019 - 24th meeting of 2019
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - 24th meeting of 2019
4 ނޮވެމްބަރު 2019 - 22nd meeting of 2019
28 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 20th meeting of 2019
20 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 21st meeting of 2019
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 19th meeting of 2019
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 18th meeting of 2019
2 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 17th meeting of 2019
26 އޯގަސްޓު 2019 - 15th meeting of 2019
5 އޯގަސްޓު 2019 - 14th meeting of 2019
31 ޖުލައި 2019 - 13th meeting of 2019
24 ޖުލައި 2019 - 12th meeting of 2019
23 ޖުލައި 2019 - 11th meeting of 2019
17 ޖުލައި 2019 - 10th meeting of 2019
16 ޖުލައި 2019 - 09th meeting of 2019
8 ޖުލައި 2019 - 08th meeting of 2019
26 ޖޫން 2019 - 07th meeting of 2019
25 ޖޫން 2019 - 06th meeting of 2019
24 ޖޫން 2019 - 05th meeting of 2019
23 ޖޫން 2019 - 4th meeting of 2019
17 ޖޫން 2019 - 03rd meeting of 2019
12 ޖޫން 2019 - 2nd meeting of 2019
11 ޖޫން 2019 - 1st meeting of 2019
  • Select a Parliament

© 2021 Parliament of MaldivesA