ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

23 ޖުލައި 2019 11:05

ނަންބަރު

11

11th meeting of 2019

ޚުލާސާ

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ޖުލައި 2019 - discuss about the Matters submitted to the committee

© 2022 Parliament of MaldivesA