މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުالله ޖާބިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންއާ ސުވާލުކުރެއްވުން

3 މާރިޗު 2021

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA