ޑައުންލޯޑްސް

 • 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް

  10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

  5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (28 މޭ 2019 އިން 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019 އަށް)

  5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • ‏4ވަނަ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - މާލެ ޑެކްލަރޭޝަން

  2 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • 4ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

  1 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • މަޢުލޫމާތު ފޮތް - 4ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓް

  31 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

  29 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • މެންބަރުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާނުގެ ޗްކްލިސްޓް

  27 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (22.08.2019)

  22 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު

  22 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (21.08.2019)

  21 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (20.08.2019)

  20 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (19.08.2019)

  19 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (07.08.2019)

  7 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (06.08.2019)

  6 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (05.08.2019)

  5 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (31.07.2019)

  31 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (30.07.2019)

  30 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (29.07.2019)

  29 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (24.07.2019)

  24 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (23.07.2019)

  23 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (22.07.2019)

  22 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (17.07.2019)

  17 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (16.07.2019)

  16 ޖުލައި 2019 00:00

 • އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝްރީ ނަރެންދްރަ މޯދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ

  13 ޖޫން 2019 00:00

 • ޤާނޫނު އަސާސީ

  3 ޖޫން 2019 00:00

 • ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

  3 ޖޫން 2019 00:00

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA