ޑައުންލޯޑްސް

 • 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް - ޑިސެންބަރު 2019

  9 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް - އޮކްޓޫބަރު 2019

  8 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް - ނޮވެންބަރު 2019

  8 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރު އަދި ދައުރުން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް

  8 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (05.12.2019)

  5 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (1 ޑިސެންބަރު 2019 - 5 ޑިސެންބަރު 2019)

  5 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (4.12.2019)

  4 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (03.12.2019)

  3 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (2.12.2019)

  2 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (24 ނޮވެންބަރު 2019 - 28 ނޮވެންބަރު 2019)

  28 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (27.11.2019)

  27 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (17 ނޮވެންބަރުއިން 21 ނޮވެންބަރު 2019އަށް)

  21 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (20.11.2019)

  20 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (19.11.2019)

  19 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (18.11.2019)

  18 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (17.11.2019)

  17 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (14.11.2019)

  14 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (11 ނޮވެންބަރުއިން 14 ނޮވެންބަރު 2019އަށް)

  14 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (13.11.2019)

  13 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (12.11.2019)

  12 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (07 ނޮވެންބަރ 2019ގެ ނިޔަލަށް)

  7 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (06.11.2019)

  6 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (05.11.2019)

  5 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (04.11.2019)

  4 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (31 އޮކްޓޫބަރު 2019ގެ ނިޔަލަށް)

  31 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (30.10.2019)

  30 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (28.10.2019)

  28 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (22.10.2019)

  22 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (21.10.2019)

  21 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (16.10.2019)

  16 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (15.10.2019)

  15 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (14.10.2019)

  14 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (09.10.2019)

  9 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (08.10.2019)

  8 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (07.10.2019)

  7 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (03.10.2019)

  3 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް

  10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

  5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (28 މޭ 2019 އިން 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019 އަށް)

  5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • ‏4ވަނަ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - މާލެ ޑެކްލަރޭޝަން

  2 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • 4ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

  1 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • މަޢުލޫމާތު ފޮތް - 4ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓް

  31 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • މެންބަރުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާނުގެ ޗްކްލިސްޓް

  27 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

  26 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (22.08.2019)

  22 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު

  22 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (21.08.2019)

  21 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (20.08.2019)

  20 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (19.08.2019)

  19 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (07.08.2019)

  7 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (06.08.2019)

  6 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (05.08.2019)

  5 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (31.07.2019)

  31 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (30.07.2019)

  30 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (29.07.2019)

  29 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (24.07.2019)

  24 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (23.07.2019)

  23 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (22.07.2019)

  22 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (17.07.2019)

  17 ޖުލައި 2019 00:00

 • ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް (16.07.2019)

  16 ޖުލައި 2019 00:00

 • އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝްރީ ނަރެންދްރަ މޯދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ

  13 ޖޫން 2019 00:00

 • ޤާނޫނު އަސާސީ

  3 ޖޫން 2019 00:00

 • ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

  3 ޖޫން 2019 00:00

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA