20ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރުން

-

އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

އަޙްމަދު ސަލީމް

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA