މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް

14 ނޮވެމްބަރު 2023 - 28 މޭ 2024

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

28 މޭ 2019 - 13 ނޮވެމްބަރު 2023

އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް

1 ނޮވެމްބަރު 2018 - 27 މޭ 2019

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދު

27 މޭ 2014 - 1 ނޮވެމްބަރު 2018

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

28 މޭ 2009 - 28 މޭ 2014

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު

12 އޯގަސްޓު 2008 - 28 މޭ 2009

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު

13 ސެޕްޓެމްބަރު 2004 - 6 އޯގަސްޓު 2008

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

11 ނޮވެމްބަރު 1993 - 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2004

ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކީ

22 ފެބްރުއަރީ 1990 - 11 ނޮވެމްބަރު 1993

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

14 ފެބްރުއަރީ 1988 - 22 ފެބްރުއަރީ 1990

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބު

11 ނޮވެމްބަރު 1982 - 15 ޖެނުއަރީ 1988

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝާޠިރު

1 އޯގަސްޓު 1972 - 11 ނޮވެމްބަރު 1982

ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކީ

3 އޮކްޓޯބަރު 1959 - 1 އޯގަސްޓު 1972

އަންނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ

1 މާރިޗު 1954 - 3 އޮކްޓޯބަރު 1959

އައްޝައިޚް މަލިން މޫސާ މާފަތްކަލޭގެފާނު

13 އޭޕްރީލު 1952 - 21 އޮކްޓޯބަރު 1953

އައްޝައިހު މުޙަންމަދު ނަސީރު މަނިކު

12 އޭޕްރީލު 1948 - 12 އޭޕްރީލު 1952

އަލްއަމީރު ޢަލީ ކުޑަރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު

8 ނޮވެމްބަރު 1945 - 3 މާރިޗު 1948

އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ޢަލީ ދީދީ

30 އޮކްޓޯބަރު 1944 - 7 ނޮވެމްބަރު 1945

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލް ދީދީ

27 ޖޫން 1942 - 29 އޮކްޓޯބަރު 1944

އަލްއަމީރު މުޙަންމަދު ފަރީދު ދީދީ

21 އޮކްޓޯބަރު 1933 - 25 ޖޫން 1942

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA