ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިން

އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ނިޔުޝާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު

މޭޖަރ (ރޓޑ) ޠަލްޙަތު ޙަސަން

ސަރޖެންޓް އެޓް އާރމްސް

އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފިލްޒާ

ކައުންސެލް ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް - މެންބަރސް ސަރވިސް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަލްއުސްތާޛާ ޙަނާން ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް - ޓޭބަލް އޮފީސް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާއިޒް މުޙައްމަދު

ހެޑް އޮފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން - ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް

އަލްފާޟިލާ ޝަބާނާ ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - ކޮމިޓީސް އެންޑް ރިސަރޗް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - ފައިނޭންސް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަފީޢު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - ޕާލަމަންޓްރީ އެޑިއުކޭޝަން، ލައިބުރަރީ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔާޢު

ޑިރެކްޓަރ - މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ޒުއްޔިނާ ބަދުރީ

ޑިރެކްޓަރ - ފޮރިން ރިލޭޝަންސް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީރު

ޑިރެކްޓަރ - ހެންސަރޑް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ޑިރެކްޓަރ - އައި.ސީ.ޓީ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސަލާމް އިބްރާހީމް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ - މެއިންޓެނަންސް

އަލްއުސްތާޛު ސަޢުދުﷲ އިބްރާހީމް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ - ޕްރޮކިއަރމަންޓް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA