20ވަނަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

އަޙްމަދު ނާޡިމް

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަައީސް

ތަޢާރުފް

-

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA