20 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް

މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ޢާންމު ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އަހަރު ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުމަށް)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA