ވިސްލްބްލޯކުރުން

ވިސްލްބްލޯކުރުމަށް ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތަޢާރަފު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވިސްލްބްލޯވިންގ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން، މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ނަމާއި ކޮންޓެކްޓް ޑީޓެއިލްސް ހިއްސާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވިސްލްބްލޯވްކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/16 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ސިއްރުކުރެވިގެންވާ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 • ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުން
 • އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން
 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން
 • ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން
 • ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމެއްކުރުން
 • ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމެއްކުރުން
 • މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން
 • ޢަދުލު އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ 'މިސްކެރިޖް އޮފް ޖަސްޓިސް' ގެ ޢަމަލެއް ކުރުން
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވަސީލަތެއް ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން
 • ޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން
 • ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުން
 • މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ ގޮތުން ގަސްދުގައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA