މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރުން

10 މޭ 2021

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA