މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ްރެކްޓިސް ޕާލަމެންޓް ފޯރ ވިމެންގެ ބައިވެރިންނަށް 'ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ' ބިލް އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން

14 ޑިސެމްބަރު 2021

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA