މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އދގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ފަންޑަމެންޓަލް ފްރީޑަމްސް، މިސް ފިއޮނުއަލާ ނި އޯލައިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

18 މޭ 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA