މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާކަމުގައިވާ، އޮނަރަބަލް އަނީސާ އަޙްމަދު، "ޕްރެކްޓިސް ޕާލަމެންޓް ފޯރ ވިމެން"ގެ ބައިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 މޭ 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA