މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ސީޝެލްސްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ރޮޖާ މަންސިއެން އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

28 ޖުލައި 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA