މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އައިއެމްއެފް ގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

15 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA