މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ސުވާލުކުރެއްވުން

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA